(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Kierunki studiów

STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku „Ratownictwo Medyczne” mają za zadanie przygotowanie specjalistów – Ratowników Medycznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych. Studenci poznają anatomię i funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Wiedza teoretyczna jest podstawą do poznania klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak również działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych praktykę zawodową.

Licencjonowany ratownik medyczny będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • chemia ogólna, filozofia i podstawy etyki, informatyka, historia medycyny;
 • anatomia, zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia, toksykologia, farmakologia, patofizjologia, edukacja zdrowotna;
 • medyczne czynności ratunkowe, choroby wewnętrzne, chirurgia, medycyna ratunkowa, psychiatria, neurologia, ratownictwo specjalistyczne, medycyna sądowa, diagnostyka laboratoryjna, współdziałanie służb ratunkowych.

Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w ramach tworzonego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni mogą podejmować pracę w:

 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie),
 • stacjach Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • izbach przyjęć szpitali,
 • ośrodkach szkoleniowych,
 • organizacjach pozarządowych (PCK, GOPR, WOPR),
 • zakładowych służbach ratowniczych.

 

Pomoc materialna dla studentów

Studentom Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przysługuje prawo do korzystania z różnych form pomocy materialnej, finansowanej z budżetu państwa.

Uczelnia oferuje studentom pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego – dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stypendium Rektora – dla studentów ze średnią ocen powyżej 4,2;
 • stypendium mieszkaniowego – dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie
 • stypendium specjalnego – dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi – dla studentów będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe.

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 

Jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych niepublicznych uczelni w regionie o profilu ratownictwo medyczne.

Dane Uczelni

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nawigacja

Strefa studenta

Informacje o uczelni

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

tel. (095) 752-90-36

mail. dziekanat@wssz.pl

© Copyright 2021: Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. All rights reserved. Powered by: Content Management System. Created by: P.Pantkowski. Website protected via SSL Certificate and Cookies Agreement