(095) 752-90-36 dziekanat@wssz.pl

Władze Uczelni

Rektor

dr inż. Henryk Piekarski

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie, którą ukończył w 1974 r. uzyskując tytuł magister inżynier. W 2003 roku również na Akademii rolniczej w Szczecinie obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1969 r. zawodowo związany z administracją publiczną. Ponad 15 lat pracował w przedsiębiorstwach sektora rolnego. Przed przejściem do pracy na Uczelni, przez 7 lat pracował w samorządzie terytorialnym. Od 01.01.2006 r. pracuje w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jest autorem kilkunastu publikacji oraz promotorem 104 prac licencjackich. Od 01.09.2018 r. pełni funkcję rektora Uczelni.

Senat

Do kompetencji senatu uczelni należą:

1. podejmowanie uchwał dotyczących organizacji i przebiegu studiów, w tym: zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania; zasad przyjęć na pierwszy rok studiów; organizacji roku akademickiego; zasad opracowania ramowych programów kształcenia, uchwalenie regulaminu studiów,
2. opiniowanie wniosków dotyczących tworzenia i znoszenia kierunków i specjalności studiów,
3. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora,
4. powołanie – na wniosek rektora – przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
5. opiniowanie propozycji dotyczących tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych uczelni,
6. dokonywanie okresowych ocen realizacji statutowych zadań uczelni,
7. opiniowanie wszelkich spraw, przedkładanych przez rektora i kanclerza, w tym planu rzeczowo-finansowego,
8. opiniowanie kandydata lub kandydatów na rektora oraz, wnioskowanie o odwołanie rektora,
9. wyrażenie zgody na powołanie prorektorów.

Kanclerz

mgr Krzysztof Cichowlas

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – uzyskany tytuł magister. Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim. Doświadczenie zawodowe: Dyrektor Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp., Lubuski Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., Pełnomocnik Dyrektora w Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Od 01.09.2018 r. – Kanclerz Uczelni.

Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Do kompetencji założyciela należy:

1. nadanie uczelni statutu zgodnie,
2. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą uczelni,
3. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych uczelni, sprawozdań z ich wykonania, bilansów księgowych oraz rachunku wyników,
4. powołanie rektora na okres 3-letniej kadencji,
5. ustalenie wynagrodzenia rektora,
6. wnioskowanie o zatrudnienie i zwalenie kanclerza,
7. zatwierdzanie, o uzgodnieniu z rektorem, wynagrodzenia kanclerza i kwestora,
8. zatwierdzenie na wniosek rektora regulaminu wynagrodzenia pracowników uczelni,
9. zatwierdzenie na wniosek rektora rodzajów oraz wysokości opłat pobieranych od studentów,
10. zatwierdzanie na wniosek rektora limitu przyjęć na studia,
11. wyrażenie zgody na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości,
12. wyrażanie zgody na zawieranie przez uczelnię umów z kontrahentami zagranicznymi,
13. podejmowanie decyzji w sprawach uchwały senatu.

Uczelniany Samorząd Studencki

 

Skład Samorządu Studenckiego:

  1. Jarosław Orłowski (III rok)
  2. Marek Ossowski (II rok)
  3. Karol Kochanowski (I rok)

Przewodniczącym Samorządu Studenckiego jest Pan Karol Kochanowski

 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 

Jesteśmy jedną z najczęściej wybieranych niepublicznych uczelni w regionie o profilu ratownictwo medyczne.

Dane Uczelni

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wielkopolski

Nawigacja

Strefa studenta

Informacje o uczelni

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

tel. (095) 752-90-36

mail. dziekanat@wssz.pl

© Copyright 2021: Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. All rights reserved. Powered by: Content Management System. Created by: P.Pantkowski. Website protected via SSL Certificate and Cookies Agreement