Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim została wpisana do rejestru niepublicznego uczelni 05.05.2003 pod numerem 268.

Obecnie uczelnia oferuje kształcenie na 2 kierunkach  w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich na terenie całego kraju.

Na kierunkach Ratownictwo Medyczne i Elektroradiologia nauka trwa trzy lata - 6 semestrów


Studentów obowiązuje odbycie praktyki zawodowej według standardów danego kierunku.
 


WSZ jest:

  • instytucją "non profit" (zyski z działalności  statutowej przeznacza się na rozwój uczelni)
  • uczelnią autonomiczną w definiowaniu swojej myśli, celów i priorytetów działania,
  • uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności badań naukowych i wolności nauczania
  • uczelnią o orientacji europejskiej i kontaktach międzynarodowych,
  • instytucją kształcącą w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmy, demokracji i odpowiedzialności za losy  społeczeństwa i kraju.