Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

 Założycielem Wyższej Szkoły Zawodowej jest  „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą”

Do kompetencji założyciela należy:

 1. nadanie uczelni statutu zgodnie,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą uczelni,
 3. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych uczelni, sprawozdań z ich wykonania, bilansów księgowych oraz rachunku wyników,
 4. powołanie rektora na okres 3-letniej kadencji,
 5. ustalenie wynagrodzenia rektora,
 6. wnioskowanie o zatrudnienie i zwalenie kanclerza,
 7. zatwierdzanie, o uzgodnieniu z rektorem, wynagrodzenia kanclerza i kwestora,
 8. zatwierdzenie na wniosek rektora regulaminu wynagrodzenia pracowników uczelni,
 9. zatwierdzenie na wniosek rektora rodzajów oraz wysokości opłat pobieranych od studentów,
 10. zatwierdzanie na wniosek rektora limitu przyjęć na studia,
 11. wyrażenie zgody na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości,
 12. wyrażanie zgody na zawieranie przez uczelnię umów z kontrahentami zagranicznymi,
 13. podejmowanie decyzji w sprawach uchwały senatu.