Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Senat Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim

 

Do kompetencji senatu uczelni należą:

  1. podejmowanie uchwał dotyczących organizacji i przebiegu studiów, w tym: zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania; zasad przyjęć na pierwszy rok studiów; organizacji roku akademickiego; zasad opracowania ramowych programów kształcenia, uchwalenie regulaminu studiów,
  2. opiniowanie wniosków dotyczących tworzenia i znoszenia kierunków i specjalności studiów,
  3. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora,
  4. powołanie – na wniosek rektora – przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
  5. opiniowanie propozycji dotyczących tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych uczelni,
  6. dokonywanie okresowych ocen realizacji statutowych zadań uczelni,
  7. opiniowanie wszelkich spraw, przedkładanych przez rektora i kanclerza, w tym planu rzeczowo-finansowego,
  8. opiniowanie kandydata lub kandydatów na rektora oraz, wnioskowanie o odwołanie rektora,
  9. wyrażenie zgody na powołanie prorektorów.