Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022 na studia I stopnia prowadzona jest do 30 września 2021 r. Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest ukończenie szkoły średniej i posiadanie świadectwa dojrzałości. Preferowane są punkty zdobyte na maturze z następujących przedmiotów: chemia, biologia, język polski, język obcy.

Kolejność zgłoszeń decyduje o przyjęciu na studia. Kandydat na studia musi złożyć komplet dokumentów. Można dokonać tego w dwojaki sposób:

  1. Przesłać dokumenty pocztą tradycyjną na adres Uczelni:

Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Żeromskiego 22

66-400 Gorzów Wlkp.

z dopiskiem "Rekrutacja"

  1. Złożyć dokumenty osobiście w Dziekanacie Uczelni przy ul. Żeromskiego 22 (II piętro) od wtorku do piątku od 08:00 do 15:00.

Wymagane dokumenty:

  1. wypełnione podanie na obowiązującym formularzu

- Ratownictwo Medyczne POBIERZ

  1. kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu, a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  2. dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  3. 2 fotografie (34x52 mm), bez nakrycia głowy, na jasnym tle oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie JPG
  4. dowód dokonania opłaty za proces rekrutacyjny (250 zł) na konto Uczelni:

 

 

PKO BP SA I Oddział Gorzów Wlkp.

47 1020 1954 0000 7902 0191 8259

  1. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający dane osobowe

 

Opłaty za studia

 

Studia niestacjonarne

Opłata za proces rekrutacyjny

250 zł

Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia

Płatność miesięczna - 10 rat

550 zł

Płatność semestralna - 2 raty

2 750 zł

Płatność roczna - 1 rata

5 500 zł