Informacje ogólne dotyczące prac licencjackich

Praca licencjacka


Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna.
Obowiązkiem studenta jest złożenie:
- dwóch egzemplarzy pracy oprawionych introligatorsko w twardą okładkę oraz,
- jednego dwustronnie pisanego w miękkiej oprawie,
- jednego na płycie CD, w formacie PDF
Do każdego egzemplarza powinno zostać dołączone podpisane przez studenta oświadczenie o samodzielnym pisaniu pracy.
Do akt osobowych studenta powinno zostać dołączone podpisane oświadczenie woli autora o wyrażeniu bądź nie wyrażeniu zgody na udostępnienie jego pracy przez Bibliotekę WSZ.
Przyjęte i podpisane przez opiekuna prace student oddaje do dziekanatu w wyznaczonym Zarządzeniem Dziekana terminie. Pracę ocenia opiekun i niezależnie od niego powołany przez Dziekana recenzent.