Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:

  • uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w programie nauczania,
  • złożenie uzupełnionego indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dziekana,
  • złożenie w terminie wyznaczonym przez Dziekana trzech egzemplarzy pracy licencjackiej podpisanej przez promotora, oraz jeden egzemplarz na płycie CD, w formacie PDF,
  • uzyskanie pozytywnej oceny od promotora i recenzenta,
  • uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.