Nowy kierunek studiów Elektroradiologia

Nauka odbywa się w systemie niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Celem kształcenia na kierunku Elektroradiologia jest przygotowanie specjalistów
o wysokich  kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie propedeutyki nauk medycznych, biomechaniki inżynierskiej, informatyki biomedycznej, elektroniki medycznej. Interdyscyplinarny charakter kształcenia  pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji służby zdrowia.

Absolwenci otrzymają tytuł licencjata z szerokim wolumenem umiejętności:

 • obsługa aparatury elektromedycznej
 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki obrazowej (rentgenografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mammografia, radiologia naczyniowa, diagnostyka izotopowa, ultrasonografia, densytometria)
 • wykonywanie określonych badań, procedur i zabiegów z zakresu diagnostyki elektromedycznej (elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia, audiometria, spirometria)
 • współdziałanie w procesie archiwizacji otrzymanych danych diagnostycznych i ich obróbce
 • prowadzenie zlecanej przez lekarza radioterapii
 • troska o pacjenta i jego bezpieczeństwo w czasie wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych.

Zasady rekrutacji

W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2018 roku. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów:

 • podanie na obowiązującym na uczelni formularzu POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań,
 • 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku JPG,
 • dowód uiszczenia opłaty procesu rekrutacyjnego (pieniądze można wpłacić osobiście w siedzibie uczelni lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Santoku - numer: 21 8372 0008 0000 1209 2000 0001)

Dokumenty należy składać w Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22

 

Przyjmowanie dokumentów:

wtorek 8:00-15:00

środa 8:00-15:00

piątek 8:00-15:00

 

Opłata za studia

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Proces rekrutacyjny

250 zł

Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia

Płatność miesięczna - 10 rat

550 zł

550 zł

Płatność semestralna - 2 raty

2 750 zł

2 750 zł

Płatność roczna - 1 rata

5 500 zł

5 500 zł