Uwaga

Żeromskiego 22,
66-400 Gorzów Wielkopolski

(095) 752-90-36
dziekanat@wssz.pl

STUDIA NA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwent otrzyma tytuł zawodowy licencjata.

Studia na kierunku „Ratownictwo Medyczne” mają za zadanie przygotowanie specjalistów - Ratowników Medycznych dysponujących specjalistyczną wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu nauk medycznych w szczególności medycznych czynności ratunkowych. Studenci poznają anatomię i funkcjonowanie organizmu ludzkiego a także patomechanizmy chorób i dysfunkcji poszczególnych układów. Wiedza teoretyczna jest podstawą do poznania klinicznych aspektów chorób oraz stanów bezpośrednio zagrażających życiu, jak również działań ratunkowych podejmowanych w postępowaniu przedszpitalnym. Zajęcia kliniczne są ukierunkowane na praktyczną naukę czynności reanimacyjnych. Program studiów obejmuje, prócz zajęć dydaktycznych praktykę zawodową.

Licencjonowany ratownik medyczny będzie posiadał praktyczne umiejętności niezbędne do ratowania życia na miejscu zdarzenia, podczas transportu i w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Przykładowe przedmioty w toku studiów:

 • chemia ogólna, filozofia i podstawy etyki, informatyka, historia medycyny;
 • anatomia, zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, anatomia topograficzna, fizjologia, biochemia, toksykologia, farmakologia, patofizjologia, edukacja zdrowotna;
 • medyczne czynności ratunkowe, choroby wewnętrzne, chirurgia, medycyna ratunkowa, psychiatria, neurologia, ratownictwo specjalistyczne, medycyna sądowa, diagnostyka laboratoryjna, współdziałanie służb ratunkowych.

Tytuł licencjata umożliwia podjęcie pracy w ramach tworzonego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Ratownicy Medyczni mogą podejmować pracę w:

 • jednostkach ratowniczych służb interwencyjnych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko Polskie),
 • stacjach Pogotowia Ratunkowego,
 • Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • izbach przyjęć szpitali,
 • ośrodkach szkoleniowych,
 • organizacjach pozarządowych (PCK, GOPR, WOPR),
 • zakładowych służbach ratowniczych.

Zasady rekrutacji

W roku akademickim 2018/2019 rekrutacja na studia prowadzona jest do 30 września 2018 roku. Kandydatów wpisuje się na listę studentów według kolejności zgłoszeń. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia musi złożyć w dziekanacie Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą komplet następujących dokumentów:

 • podanie na obowiązującym na uczelni formularzu POBIERZ
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), a w przypadku nowej matury - dodatkowo kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografie (34 x 52 mm), (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) oraz 1 na płycie CD w postaci cyfrowej o wymiarach 2x2,5 cm (236x295 pikseli), o rozdzielczości 300 dpi, w formacie pliku JPG,
 • dowód uiszczenia opłaty za proces rekrutacyjny (pieniądze można wpłacić osobiście w siedzibie uczelni
  lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Santoku - numer: 21 8372 0008 0000 1209 2000 0001)

Dokumenty należy składać w Punkcie Rekrutacyjnym Wyższej Szkoły Zawodowej

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22

 

Przyjmowanie dokumentów:

we wtorki

10.00 do 15.00

w czasie zjazdów:

piątek  10.00 - 16.00

sobota 8.00 - 15.00

 

 

Opłata za studia

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Proces rekrutacyjny

250 zł

Płatność jednorazowa w dniu zgłoszenia

Płatność miesięczna - 10 rat

550 zł

550 zł

Płatność semestralna - 2 raty

2 750 zł

2 750 zł

Płatność roczna - 1 rata

5 500 zł

5 500 zł

 

 

Pomoc materialna dla studentów

Studentom Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przysługuje prawo do korzystania z różnych form pomocy materialnej, finansowanej z budżetu państwa.

Uczelnia oferuje studentom pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego - dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
 • stypendium Rektora - dla studentów ze średnią ocen powyżej 4,2;
 • stypendium mieszkaniowego - dla studentów studiów stacjonarnych z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie
 • stypendium specjalnego - dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomogi - dla studentów będących przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej przez zdarzenia losowe.


 Podanie na studia POBIERZ

Nowy kierunek studiów Elektroradiologia Z dniem 04.07.2018 r. uzyskaliśmy uprawnienie do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku Elektroradiologia. Punkt rekrutacyjny mieści się w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Żeromskiego 22..

Czytaj więcej

W dniach 14 - 17.02.2019 r. w Karpaczu odbył się Sprawnościowy Obóz studentów II roku Ratownictwa Medycznego Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Program zajęć wynikał ze standardów praktyki zawodowej dla tego kierunku studiów. Ponadto w obozie udział wzięli ratownicy medyczni Pogotowia Ratunkowego Powiatu Märkisch Oderland.

Czytaj więcej Button

Artykuł 3.

Read More

Artykuł 4

Read More DE; ?>

Artykuł 5

Read More

Artykuł 6

Read More