WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

-

Rektor

-

Dziekan

-

Senat

-

Minimum kadrowe

-

Statut uczelni

-

Regulamin studiów

-

Regulamin trybu i zasad przyznawania pomocy materialnej

-

Wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

-

Stowarzyszenie

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą

Założycielem Wyższej Szkoły Zawodowej jest  „Stowarzyszenie na rzecz utworzenia i rozwoju Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą”

Do kompetencji założyciela należy:

 1. nadanie uczelni statutu zgodnie,
 2. sprawowanie nadzoru nad działalnością finansową i gospodarczą uczelni,
 3. zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych uczelni, sprawozdań z ich wykonania, bilansów księgowych oraz rachunku wyników,
 4. powołanie rektora na okres 3-letniej kadencji,
 5. ustalenie wynagrodzenia rektora,
 6. wnioskowanie o zatrudnienie i zwalenie kanclerza,
 7. zatwierdzanie, o uzgodnieniu z rektorem, wynagrodzenia kanclerza i kwestora,
 8. zatwierdzenie na wniosek rektora regulaminu wynagrodzenia pracowników uczelni,
 9. zatwierdzenie na wniosek rektora rodzajów oraz wysokości opłat pobieranych od studentów,
 10. zatwierdzanie na wniosek rektora limitu przyjęć na studia,
 11. wyrażenie zgody na nabywanie, obciążanie i zbywanie nieruchomości,
 12. wyrażanie zgody na zawieranie przez uczelnię umów z kontrahentami zagranicznymi,
 13. podejmowanie decyzji w sprawach uchwały senatu.


 ststutst.pdf      Statut Stowarzyszenia

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych