WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA KOSTRZYN NAD ODRĄ, ul. Mickiewicza 20, tel./fax (095) 752-90-36 dziekanat@wssz.plUCZELNIA

-

Rektor

-

Dziekan

-

Senat

-

Minimum kadrowe

-

Statut uczelni

-

Regulamin studiów

-

Regulamin trybu i zasad przyznawania pomocy materialnej

-

Wpis do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych

-

Stowarzyszenie

KIERUNKI STUDIÓW

OFERTA UCZELNI

DZIEKANAT

SAMORZĄD STUDENCKI

ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW

PRACE DYPLOMOWE

OBRONY

PRZETARGI

PRACA

SKN PARAMEDIC

EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU

STUDIA PODYPLOMOWEinformacje z serwisu na twój email

Senat Wyższej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą


 

Do kompetencji senatu uczelni należą:

  1. podejmowanie uchwał dotyczących organizacji i przebiegu studiów, w tym: zatwierdzenia planów studiów i programów nauczania; zasad przyjęć na pierwszy rok studiów; organizacji roku akademickiego; zasad opracowania ramowych programów kształcenia, uchwalenie regulaminu studiów,
  2. opiniowanie wniosków dotyczących tworzenia i znoszenia kierunków i specjalności studiów,
  3. opiniowanie kandydatów na stanowisko profesora,
  4. powołanie – na wniosek rektora – przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej dla studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej,
  5. opiniowanie propozycji dotyczących tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych uczelni,
  6. dokonywanie okresowych ocen realizacji statutowych zadań uczelni,
  7. opiniowanie wszelkich spraw, przedkładanych przez rektora i kanclerza, w tym planu rzeczowo-finansowego,
  8. opiniowanie kandydata lub kandydatów na rektora oraz, wnioskowanie o odwołanie rektora,
  9. wyrażenie zgody na powołanie prorektorów.

 

 

ratownictwo medyczne kosmetologia  

 

Wyższa Szkoła Zawodowa - Kostrzyn Nad Odrą wszelkie prawa zastrzeżone 2009
UCZELNIA | KIERUNKI STUDIÓW | OFERTA UCZELNI | DZIEKANAT | SAMORZĄD STUDENCKI | ORGANIZACJA TOKU STUDIÓW | PRACE DYPLOMOWE | OBRONY | PRZETARGI | PRACA | SKN PARAMEDIC | EDUKACYJNY OŚRODEK RATOWNICTWA MEDYCZNEGO | PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU | STUDIA PODYPLOMOWE
tworzenie stron internetowych
tworzenie stron internetowych